nieuwsbrief 44 10 februari 2023

Mailing van Patiëntenkring Lemminkaïnen
Verzonden op 10 februari 2023

Het nieuwe jaar is begonnen. En er is werk aan de winkel. 

Allereerst wacht ons uiteraard een verdere uitwerking van de aanbevelingen die de werkgroep “hoe nu verder” heeft gedaan. Een van de initiatieven is het oprichten van een bibliotheek. Zie hieronder de verdere uitwerking.

Het bestuur is momenteel bezig de algemene ledenvergadering voor te bereiden. 

Jaarvergadering

Op donderdag 30 maart vindt deze plaats in ons eigen pand aan de Noorderhaven. Inloop 19.00 uur. Aanvang vergadering 19.30 uur.  De agenda hiervoor wordt u tijdig toegezonden.

Enkele onderwerpen:

Vaststelling jaarrekening dechargeverlening aan het bestuur; de penningmeester zoekt twee leden voor de kascommissie. Een eenmalige klus die eenmalig rond de 4 uur vergt. Opgave z.s.m. i.

Afscheid oude bestuursleden, te weten Heidi Duncan en Nelly Hazen.


Benoeming nieuwe bestuursleden

Er hebben zich drie kandidaten voor het bestuurslidmaatschap aangemeld. Het betreft hier Feriël Wolters, Christien Enzing en Rob Heller.

Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Mocht iemand zich hierbij willen voegen dan wordt dit zeer op prijs gesteld. 

Wijziging contributieregeling. Aan de huidige richtlijnen is een nieuwe categorie toegevoegd. Voor leden c.q. aspirant-leden die om welke reden dan ook niet in staat zijn een financiële bijdrage  uit de laagste inkomensgroep te voldoen hebben we nu een categorie van 10 euro per jaar toegevoegd. 

Uiteraard zullen we tijdens deze alv stilstaan bij de verdere ontwikkelingen binnen de Patiëntenkring. Wij hopen u een jaarplan 2023 te kunnen voorleggen.


Oproep voor een te vormen bibliotheekwerkgroep


Een van de rollen die de Patienten Kring Groningen kan vervullen is het toegankelijk maken van inzicht en informatie.
Ondergetekende wil daarom het initiatief nemen om een bibliotheek op te zetten. Graag roep ik leden van de PKG die dat aanspreekt op om deel te nemen aan een te vormen bibliotheekgroep. De groep zal de bibliotheek opzetten en daarna ook verzorgen dat de bibliotheek beheerd wordt. Mij staat voor ogen eerst te peilen of zorgaanbieders hun patiënten willen verwijzen naar deze nieuw te maken bron en of er behoefte is bij de patiënten. Dan kunnen we contacten leggen met deskundigen als bibliotheekarissen van antroposofische bibliotheken, uitgevers ed. Ook kunnen we vaststellen wat de aard van de collectie moet worden: bv. boeken, tijdschriften, filmpjes, podcasts ed. Welke doelgroepen (zieken, mensen met aandacht voor hun gezondheid, kinderen enz). En een lijst aan te schaffen werken opstellen. Verder aandacht voor een kostenraming, de locatie en de exploitatie. Dat gaat dan als 'plan van aanpak' naar het bestuur zodat die een beslissing over de oprichting van de bibliotheek kan nemen. Ik krijg graag reacties, ook als u niet deel wil nemen aan de groep maar wel ideeën hebt. U kunt contact leggen met Peter Oterdoom 

Wij ontvingen een nadere aanvulling van Feriël Wolters op dit initiatief:


Binnen onze eigen patiënten weet ik zeker dat er heel veel boeken zijn. En onze patiënten vergrijzen helaas….. wellicht vinden ze een bibliotheek op de Noorderhaven een goede bestemming? 
Mocht er meer helderheid zijn over welke thema’s, dan zou ik ook leden oproepen die hun kast opruimen. Of gewoon een oproep in de nieuwsbrief bijv. doen alvast voor boeken en kijken wat er komt aan reactie…… 
Ikzelf heb de hele bibliotheek van mijn oom Hans Wolters in beheer. Antroposofisch, Steiner, kinderboeken, maar ook inhoudelijke vaktheorie etc. Sommige boeken hebben waarde door de schaarste en datum van de druk. Een systeem voor inzage of leen is handig. 
In Den Haag zit een antroposofische boekwinkel, de Haagse Boekerij, voor wie daar toevallig is, ook voor ideeën op te doen voor de inhoud (eigenaar zit in mijn familiekring). 
Bovenstaande zou meteen maken dat patiënten betrokken zijn bij initiatieven…..dus door de patientenkring zelf opgezet;-). 


 
Contributie.

Wellicht is deze nieuwsbrief voor u aanleiding om nog eens te bekijken of u vorig jaar uw bijdrage aan ons heeft overgemaakt. Tot onze spijt bleven de ontvangsten afgelopen jaar sterk achter bij de begroting.


Het bestuur had overleg met het bestuur van STAGG, de eigenaar onze panden. 

Vanuit de huisartsenpraktijk is momenteel geen nieuws met uitzondering van de wisseling van huisartsen. Maria Strating heeft de praktijk verlaten; Anna Alecha-Ruiter en Hannah van Oosten zijn de nieuwe gezichten in de praktijk. 
 

Vanuit de therapeuten ontvingen wij onderstaande nieuwsitems:

Samenwerkingsverband Therapeuticum Lemminkaïnen

Oprichting vereniging

Vorig jaar hebben de antroposofische therapeuten en artsen besloten om een rechtsvorm, een Vereniging op te richten welke de naam draagt: “Samenwerkingsverband Therapeuticum Lemminkaïnen”.  Inmiddels liggen de statuten klaar bij de notaris om getekend te worden en is de Vereniging bijna een feit.

Uit de statuten: “Het doel van de vereniging is het samenwerken van diverse zorgaanbieders binnen Therapeuticum Lemminkaïnen. Zij werken zorginhoudelijk samen in onder meer een patiëntenoverleg en verzorgen daarnaast ook bijeenkomsten ter inspiratie, nascholing en diverse andere activiteiten met als doel de samenwerking en de zorg te optimaliseren. De vereniging werkt tevens samen met de verhuurder/eigenaar van het pand waarin zij gehuisvest is, de STAGG en de Patiëntenkring met als doel de bevordering en verzorging van de antroposofische gezondheidszorg in Groningen.”

Nu is dit inhoudelijk natuurlijk niks nieuws, zo wordt er al jaren samengewerkt; nu is het dan tevens bekrachtigd in een rechtsvorm.

Vertrek Maria en Mirjam

Zoals al bekend is Maria Strating helaas niet langer meer werkzaam bij ons. Ze is nog wel in verbinding met ons daar waar het nieuwe initiatieven betreft op het gebied van de antroposofische zorg, waar haar hart zeker naar uitgaat.  En daarnaast is per 1 januari Mirjam van Zijl met pensioen gegaan. We missen de liefdevolle en zachte aanwezigheid van hen allebei!

En verder

Het zijn best roerige tijden geweest in het pand aan de Noorderhaven. We hebben nu het gevoel dat we weer in de lift zitten; nieuwe therapeuten melden zich, de huidige initiatieven krijgen steeds meer vorm, kortom we gaan met vertrouwen de toekomst in!

Namens het samenwerkingsverband, Susan Goslinga

Antares Werkplaats

De dagbesteding die eind 2017 startte in het atelier, dezelfde ruimte waar ook de kunstzinnige therapie en de kindertherapie plaatsvindt, heeft een hele fijne stabiele vorm gevonden. Elke dinsdag en donderdag komen er 2 groepen waarin ieder op eigen wijze aan haar doelen werkt, gebruik makend van allerlei creatieve werkvormen.  In de loop der jaren zijn we het “herstelgroepen” gaan noemen, in plaats van dagbesteding; dat doet meer recht aan de thematiek.  Hoe fijn is het om in een moeilijke periode in je leven je een tijdje in een veilige omgeving kunt werken aan herstel, je kunt laten voeden door de schoonheid van de wereld van kleur en vorm en weer bij jezelf kunt komen. En geweldig dat dit dus bekostigd wordt vanuit de gemeentelijke voorzieningen, de wmo.  Ik ben zeer dankbaar dat ik dit werk mag doen en dan ook nog eens in zo’n prachtige ruimte, de mooiste van het hele pand, zeg ik altijd…..

Susan Goslinga

Praktijk Aste

Vorig jaar juli zijn we gestart met een nieuw antroposofisch ggz-initiatief, Praktijk Aste genaamd.

Op dit moment bestaat onze praktijk bestaat uit vier medewerkers: Charles Lycklama à Nijeholt (verpleegkundig specialist) , Esther van de Wall (psychiater) Pauli van Engelen (verpleegkundige) en Susan Goslinga (kunstzinnig therapeut en begeleider herstelgroepen)

Charles en Esther werken op dit moment beide 1 dag in de week in het Therapeuticum, meer lukt helaas nog niet vanwege hun werkzaamheden elders. Er is momenteel meer vraag dan zij aankunnen, we hopen dan ook het komende jaar het aanbod te kunnen uitbreiden.

Namens Praktijk Aste, Susan Goslinga