Nieuwsbrief nr 38

Mailing van Patiëntenkring Lemminkaïnen
Verzonden op 25 mei 2020

NIEUWSBRIEF PATIËNTENKRING LEMMINKÄINEN
NUMMER 38, MEI 2020


De artsen en assistenten van het Therapeuticum hebben aangepast doorgewerkt in de lockdown. Ze hebben gewerkt zoveel als mogelijk via de telefoon en waar noodzakelijk een face tot face consult gegeven. Dit vraagt ook van u als een patiënt een grote aanpassing.

Wij vinden het heel fijn dat de patientenzorg, weliswaar in aangepaste vorm, is doorgegaan wat ons inziens veel van de artsen en assistenten gevraagd heeft. Sinds vorige week zijn de regels versoepeld en zijn ook de meeste therapeuten weer begonnen met consulten met hun patienten/clienten. Net als in alle gebouwen gelden ook in het Therapeuticum regels voor het gebruik van het gebouw om zo veel mogelijk ontmoetingen binnen anderhalve meter te voorkomen. De assistenten en de therapeuten informeren u hierover bij het maken van een afspraak.

Wij als bestuur hebben in de afgelopen twee maanden op een laag pitje doorbestuurd. Zoals jullie begrijpen worden er voorlopig, in ieder geval tot 1 oktober a.s. geen cursussen georganiseerd. Wel hebben we, zoals in de ledenvergadering van 10 maart 2020, de voorwaarden aangepast om als lid in aanmerking te komen voor financieel ondersteuning bij het niet kunnen betalen van therapie of medicatie (voormalig solidariteitsfonds). U vindt deze TOP regeling in deze nieuwsbrief.

Nelly Hazen blijft aan tot 1 september a.s. als voorzitter van de Patientenkring. In verband met de corona virus zijn een aantal zaken nog niet afgerond. In de overdrachten we hechten als bestuur veel waarde aan een zorgvuldige afronding.

Wij willen de leden nu alvast oproepen na te denken over het vervullen dan de vacature die door haar vertrek straks ontstaat. 

Bestuur Patiëntenkring Lemminkäinen

Antroposofische benadering van het Coronavirus

Georg Soldner, co-leider van de Medische Sectie aan het Goetheanum, publiceerde een artikel over het Coronavirus in het weekblad Das Goetheanum van 13 maart 2020. Het is in het Nederlands vertaald door Joep Eikenboom.

Georg Soldner schrijft onder meer: Als er een infectie is, komen virussen het organisme binnen, en herkent het organisme dat bepaalde cellen daardoor worden vervreemd en iets anders gaan doen dan zinvol is binnen het geheel. Het begint zich tegen deze cellen te weren om ze te elimineren. De symptomen van de ziekte die nu uitbreekt, zijn niets anders: het organisme probeert de geïnfecteerde cellen en dus de binnengevallen virussen te verwijderen, bijvoorbeeld met hoesten of koorts het slijm kwijt te raken. Wie aan een virusinfectie sterft, kan ook slachtoffer zijn geworden van zijn eigen afweermechanisme, waarvan de regulering een uitdrukking is van de individuele “Ik-organisatie”, die de aanwezigheid van het Ik in het lichaam representeert.

Hoe meer een mens zich al in de situatie bevindt dat het fysieke lichaam hem vreemd begint te worden, hoe vatbaarder hij is voor deze virale ziekte, die nu COVID-19 wordt genoemd. Dit geldt natuurlijk met name voor ouderen (bij wie de botten krimpen en de spiermassa afneemt) of bij chronische zieken. (…) wat mensen helpt om met de ziekte om te gaan, is alles wat hen ondersteunt om hun eigen lichaam beter te doordringen, het te doorwarmen zodat ze zich beter met het lichaam kunnen verbinden. Het is dus niet verrassend dat de ziekte voor kinderen nauwelijks gevaarlijk is.

Mij lijkt het feit van belang dat de antroposofische geneeskunde al tientallen jaren ervaring heeft met de behandeling van virale en bacteriële longontsteking zonder antibiotica, maar met antroposofische medicijnen en uitwendige therapieën die uiterst effectief kunnen zijn. De artsen van de Medische Sectie hebben een bijbehorend therapieschema ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan de internationale collega-artsen.

Wat verzwakt de longen? Twee dingen: gebrek aan een relatie met de aarde en de zon, en ook sociale spanningen. Het is daarom raadzaam om uw eigen longen, uw ademhalingsorgaan, van binnen en van buiten te beschermen door te proberen sociale spanningen in evenwicht te brengen. Naar mijn mening lopen degenen die in onopgeloste sociale conflicten verkeren een groter risico. (…) Zorgvuldig handen wassen en hygiëne bij het snuiten en hoesten zijn ook effectief – zonder mogelijke bijwerkingen. Het is dus een belangrijke stap om jezelf te bevrijden van dit angstige en defensieve beeld van de omgeving en van je eigen lichaam en je af te vragen wat je zelf kunt doen om de vitaliteit en integriteit ervan te ondersteunen.


Van Solidariteitsfonds naar TOP regeling

Therapieën Ondersteuning Patiëntenkring: TOP-regeling.

Van de ledenbijdrage wordt het gebruik van antroposofische therapie en/of antroposofische medicijnen niet alleen inhoudelijk maar ook financieel ondersteund.

Financiën mogen geen belemmering vormen voor een antroposofische behandeling voor onze leden.

In het verleden konden leden een beroep doen op het Solidariteitsfonds, we hebben gekozen voor een naamwijziging naar aanleiding van de ledenvergadering op 24 april 2019.

Vanaf januari 2020 hebben we de voorwaarden gewijzigd waarbij de voorwaarde dat men aanvullend verzekerd diende te zijn is komen te vervallen.

Vooralsnog wordt jaarlijks in de begroting 10% van de ledenbijdrage voor deze ondersteuning opgenomen. Aan het eind van het jaar komt het niet gebruikte deel weer te vervallen.

Deze begrotingspost valt binnen de 70% van de ledenbijdrage die begroot wordt voor de inhoudelijke en financiële ondersteuning van de antroposofische gezondheidszorg door huisartsen en therapeuten.

Onderstaande regeling is ingesteld door de Vereniging Patiëntenkring Groningen.

Het doel is om een tegemoetkoming in therapiekosten te geven aan patiënten van het Therapeuticum Lemminkaïnen, die een voorgeschreven antroposofische therapie of medicijnen zelf niet geheel kunnen betalen en evenmin een beroep kunnen doen op een zorgverzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, dient u aan drie voorwaarden te voldoen:

  • U bent in ieder geval minimaal één jaar lid van de Patiëntenkring Groningen.
  • U kunt de therapiekosten en/of medicijnkosten niet (geheel) vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar.
  • De therapie wordt ondersteund door de eigen huisarts.

De patiënt dient zelf een aanvraag in bij het bestuur van de Patiëntenkring en niet de therapeut.

Procedure

1. Arts en patiënt overleggen welke therapie gewenst of noodzakelijk is.

2. Therapeut en patiënt bepalen de duur en intensiteit van de therapie.

3. Patiënt beoordeelt of hij/zij de financiële lasten van de therapie kan dragen met de vergoeding van zijn/haar ziektekostenverzekering. Zo nodig informeert hij/zij bij eventuele gemeentelijke voorzieningen of andere bronnen in hoeverre deze kunnen bijdragen.

4. Indien dit niet toereikend is kunt u éénmalig een beroep doen op de TOP regeling van de Patiëntenkring.

5. U kunt dan liefst mailen, anders bellen of schrijven met de secretaris van de patiëntenkring.

6. In samenspraak wordt bepaald hoeveel u redelijkerwijs aan uw therapie kunt bijdragen.

7. Indien u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de therapie kosten, wordt deze door de penningmeester van het bestuur, rechtstreeks aan de Therapeut (die aangesloten is bij het samenwerkingsverband van het Therapeuticum) overgemaakt.

Het bestuur van de Patiëntenkring is gebonden aan de wet op de bescherming van de privacy.

Contactpersoon: Heidi Duncan

Postadres t.a.v. Patiëntenkring Groningen Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen

Mailadres: info@patientenkringlemminkainen.nl


HERINNERING JAARLIJKSE FINANCIELE BIJDRAGE

Een aantal leden hebben hun financiële bijdrage voor 2020 al betaald. Hartelijk dank daarvoor! We zien de ledenbijdrage van degene die nog niet hebben betaald graag tegemoet.

Kunt u controleren of u uw jaarlijkse contributie al (deels) heeft betaald en dat alsnog doen, als u dat nog niet gedaan heeft?

U bepaalt uiteraard zelf wat u wilt betalen, maar hieronder zijn nogmaals de richtlijnen voor de jaarlijkse contributie.

Richtbedragen

  • Lager inkomen: voor één persoon €32, voor meerdere personen €47 per jaar.
  • Midden inkomen: voor één persoon €63, voor meerdere personen €94 per jaar.
  • Hoger inkomen: voor één persoon €125, voor meerdere personen €175 per jaar.

Rekeningnummer: NL60 TRIO 0391 0687 17 t.n.v. Patiëntenkring Groningen.


Met hartelijke groeten,


Heidi Duncan, Nelly Hazen en Hans Vermaat
Bestuur Patiëntenkring Lemminkäinen