Nieuwsbrief nr 39

Mailing van Patiëntenkring Lemminkaïnen
Verzonden op 9 december 2020

NIEUWSBRIEF PATIËNTENKRING LEMMINKÄINEN
NUMMER 39, DECEMBER 2020


 

Berichten vanuit het bestuur Patiëntenkring

Beste leden,

Inmiddels is het al weer een half jaar geleden dat de vorige nieuwsbrief werd verzonden. In de vorige nieuwsbrief berichtten we over het werk van de huisartsen en assistenten aan het einde van de eerste coronagolf.

Eenieder had de hoop dat besmettingen zouden teruglopen en het therapeuticum weer volledig “open” zou zijn. Helaas zijn we inmiddels in de tweede coronagolf en gelden de volgende richtlijnen (zijn ook te vinden op onze site)

In verband met Corona is de werkwijze in de praktijk nog steeds anders dan je gewend was:

 • Een mondkapje is verplicht.
 • We proberen je klacht zoveel mogelijk eerst per mail of telefoon op te lossen. Als dat niet lukt wordt er een afspraak gemaakt op het spreekuur van een van de artsen of doktersassistentes
 • Door de ziekte van Mevrouw Nieweg en Mevrouw Strating is de keuze voor de eigen huisarts beperkt en kan het zijn dat je bij een andere huisarts wordt ingepland.

Er zijn dagelijks doktersassistentes en artsen beschikbaar voor raad, geen zorgen daarover. Je kunt ons gewoon bellen, of liever nog via een e-consult en WhatsApp contact opnemen. Helaas kunnen we de online agenda nog niet openstellen.

Heb je een vermoeden van een Corona besmetting (verkoudheid, griepgevoel, hoesten, niezen, luchtwegklachten, of na een contact met iemand die mogelijk Corona besmet is), kom dan niet naar de praktijk. Laat je testen bij GGD en overleg telefonisch of per mail met de assistente.

Dagelijks krijgen we via het nieuws berichten over het vaccin tegen Corona. Over wie er eerst in aanmerking komt voor een vaccin is er op dit moment landelijk nog geen duidelijkheid over. Ook is niet duidelijk of de vaccinatie in het therapeuticum plaatsvindt of centraal in Groningen. Zodra hier meer over bekend is wordt dit op de website vermeld.

Afgelopen jaar hebben we als bestuur acht keer vergaderd.

In het afgelopen half jaar hebben de verschillende geledingen, therapeuten, huisartsen, de Stichting ter bevordering van Antroposofische geneeskunst in Groningen en het bestuur van de Patiëntenkring met elkaar overleg gehad over de toekomst van het Therapeuticum. Na een zeer woelig jaar van vertrek van Rigobert van Zijl, de afwezigheid van Roelke Nieweg, de komst van een nieuwe praktijkhouder, de verbouwing van het pand en de ingrijpende coronamaatregelen voor patiënten en medewerkers, tijd om de verbinding met elkaar te zoeken en de focus op de toekomst/bestaansrecht van het therapeuticum met elkaar te bespreken. De volgende bijeenkomst is in maart 2021 en we hopen jullie dan te berichten over onze gezamenlijke aanpak.

Inmiddels heeft Maria Strating haar werk als huisarts weer gedeeltelijk hervat. Helaas heeft ze tijdelijk haar opleiding tot antroposofisch huisarts moeten opschorten tot september 2021. Roelke Nieuweg heeft definitief afscheid genomen van de praktijk in verband met gezondheidsklachten.

Eind oktober ontvingen we het bericht dat de praktijkhouder Maarten Goedhart en de praktijkmanager Anne Visser de naam Lemminkäinen voor de huisartsenpraktijk hebben veranderd in Huisartsen Noorderhaven. De aanleiding is de financiële positie van de huisartsenpraktijk en moet noodzakelijk met vijf honderd patiënten groeien. Zij denken dat te bereiken door:

 • Een herkenbare naam die de totale lading dekt;
 • Werven van nieuwe patiënten in de directe omgeving van de praktijk;
 • De handelsnaam van Huisartsenpraktijk Therapeuticum Lemminkäinen is gewijzigd in Huisartsen Noorderhaven. (Antroposofische en Reguliere Huisartsenzorg Groningen.)

Ze streven hiermee een betere herkenbaarheid na voor nieuwe patiënten en is het duidelijker wat voor zorg we aanbieden.

Uiteraard hebben wij als bestuur ons ongenoegen over deze naamwijziging aan hen te kennen gegeven met het verzoek te kijken naar een naam waarin de antroposofie herkenbaar blijft. Zij blijven hun besluit en benadrukken dat ze de antroposofische zorg blijven borgen en dit levensvatbaar willen houden door deze keuze. We hebben als bestuur besloten om het nog niet direct te laten rusten en gaan met hen hierover verder in gesprek.

De wachtkamer is na de verbouwing door de corona en het beperkt gebruik hierdoor nog niet volledig ingericht. Zodra de beperkende maatregelen zijn opgeheven nemen we verder deel aan het overleg over de inrichting van de wachtkamer. Op dit moment wordt er een plan voor een kinderhoek en ruimte voor folders uitgewerkt.

In overleg met de overige bestuursleden en alle veranderingen binnen het therapeuticum, zoals te lezen in deze nieuwsbrief, blijft Nelly Hazen bestuurslid tot eind december 2021. En er hebben zich nog geen nieuwe bestuursleden aangemeld. Het bestuur heeft op dit moment behoefte aan een bestuurslid die van de hoed en de rand weet van het therapeuticum.

Hoe jammer het ook is, er worden voorlopig nog geen lezingen georganiseerd. Uiteraard blijven genoemde onderwerpen staan en zodra het weer kan, gaan we ermee aan de slag.

Ook komt er geen nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden.

We wensen eenieder fijne feestdagen, ook al zijn sociale contacten beperkt mogelijk en een voorspoedig 2021.

Met hartelijke groeten van het bestuur.

Heidi Duncan, Hans Vermaat en Nelly Hazen


Bericht van de Penningmeester

Er hebben in de afgelopen maanden enkele mutaties op financieel vlak plaatsgevonden die het benoemen waard zijn.

In verband met de verbouwing van het pand hebben wij in 2019 een lening verstrekt van 20.000 euro aan de Stichting Antroposofische Gezondheidszorg Groningen met een looptijd van een jaar.

Inmiddels is deze lening omgezet naar meerjarige lening, waarbij is overeengekomen dat maandelijks 500 euro wordt afgelost. Het rentepercentage bedraagt 4%. De rente wordt maandelijks voldaan. Vervroegde aflossing is toegestaan.

In verband met de praktijkoverdracht vallen er een aantal uitgaven tussen wal en schip. In dit kader heeft de patiëntenkring de kosten van de tafel en de stoelen in de wachtkamer voor haar rekening genomen. Deze inventaris is nu eigendom van de vereniging en zal in vijf jaar worden afgeschreven. Het ligt in ons voornemen om in de toekomst meer van deze uitgaven, die betrekking hebben op de inrichting van de algemene gedeeltes van het pand, zoals bijvoorbeeld de grote zaal boven, voor onze rekening te nemen.

In de begroting van 2020 is een aanzienlijk bedrag opgenomen ter besteding door het (voormalige) samenwerkingsverband. Mede door het Coranavirus en het zoeken naar een nieuwe vormgeving van het samenwerkingsverband zijn er nog weinig uitgaven ten laste van dit onderdeel van de begroting gedaan.

Tenslotte blijven de bijdrage van de leden nagenoeg op peil. Wij hebben wel leden, die de contributie al enkele jaren niet meer voldaan hebben, aangeschreven zodat we duidelijkheid krijgen over het al dan niet meer lid van de vereniging.

Hans Vermaat

Penningmeester Patientenkring.


Bericht van de STAGG

Het was begin maart en we begonnen ons te ontspannen omdat de verbouwing zo goed als gereed was. De inrichting van de kamers beneden en de wachtkamer was nog niet naar ieders tevredenheid, daar zouden we ons de komende tijd mee bezig houden. De gedachte aan een gezamenlijke opening en een rondleiding door het gebouw moest ook maar eens tot plannen leiden.

En toen was daar Corona. Op de Algemene Vergadering van de Patiëntenkring, waar we aanwezig waren om een rondleiding te geven voor de aanwezige leden, waren er al afmeldingen: "Ik ben verkouden", en dan moest je thuis blijven. Enkele dagen later begon de lock down, werden de beperkende maatregelen voor huisartsenpraktijk van kracht.

Geen overleg over de inrichting van de benedenverdieping en de wachtkamer meer. De grote vraag was nu: wat kunnen wij als Stichting doen om de therapiepraktijken zoveel mogelijk te kunnen laten doorwerken? Achteraf bezien waren onze beslissingen niet altijd even optimaal. We hebben daarvan geleerd voor de tweede golf.

We werken nu, samen met de praktijkhouders en de Patiëntenkring, aan de inrichting van de wachtkamer. Daar hoort ook bij dat er een plek komt voor de kinderen. De wachtkamer moet een sfeer krijgen die aangenaam is voor iedereen die binnenkomt.

Door de verbouwing, en ook nog na de verbouwing, kwamen er enkele gebreken in en aan het gebouw aan het licht. Herstel hiervan moest ook even op zich laten wachten. Vanaf juli zijn we daarmee aan het werk, nou ja, wij? We huren vaklieden in daarvoor. Niet alles was na de verbouwing perfect - of toch niet zo handig als we dachten. Ook daaraan werd en wordt gewerkt. Door corona duurt het allemaal langer dan wij zouden willen, dat is spijtig maar het is geen onoverkomelijk probleem.

Ondanks corona hebben we in 2020 twee nieuwe huurders kunnen begroeten: Nico Hartz, podoloog, met zijn praktijk Voetflex podotherapie, en Bram Rolloos, craniosacraal therapeut. Zij werken nu nog een dagdeel in ons pand, maar hopen allebei op termijn hun praktijk te kunnen uitbreiden.

De verbouwing kostte een groot deel van onze financiële reserve. Af en toe was het spannend of we het wel zouden redden, maar nu kunnen we zeggen dat de Stichting ook financieel weer in rustig en veilig vaarwater zit. Daar zijn we verheugd over - we willen nu een reserve opbouwen waaruit we de verbetering van de toegang tot ons pand kunnen financieren. In januari hadden we nog hoop dat we daarmee misschien aan het eind van dit jaar zouden kunnen beginnen, maar die hoop moesten we laten varen.

We realiseren ons dat 2020 voor iedereen in ons gebouw, maar ook voor alle leden van de Patiëntenkring en hun dierbaren een zeer moeilijk jaar is geweest. 2021 zal evenmin een gemakkelijk jaar worden, omdat Covid nog niet klaar is met ns in Nederland. We hopen dat er in het komend jaar weer uitzicht op iets beters komt.

We realiseren ons ook, en we hebben daar veel waardering voor, dat iedere werker binnen ons gebouw zich tot het uiterste heeft ingespannen, uit welke discipline, werksoort of geleding dan ook, om de volksgezondheid voorop te stellen en de gevolgen daarvan zo goed mogelijk te accepteren.

Wij gaan, ondanks Corona, straks welgemoed beginnen aan 2021.

Bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Antroposofische Geneeskunst in Groningen

Cilia Fleuren, Gabe Bosma en Gert Hendriks


Berichten van de Therapeuten

‘Ik ben een mens van vrees en moed’, is de variant van ‘Loesje’ op de alombekende spreuk.


Op dit moment is er veel angst, angst om onze gezondheid te verliezen, angst over ons inkomen of angst voor de effecten van de maatregelen op de maatschappij. 
Zonder angst geen moed, deze twee kunnen niet zonder elkaar! Als mens zijn we moedig en hebben we ook een enorme veerkracht. Deze veerkracht is een belangrijk onderdeel van ons zelfgenezend vermogen en vormt de basis van onze gezondheid.

Met ons team, de artsen en therapeuten hebben we ons afgelopen jaar verdiept in de positieve gezondheid. Vanuit de positieve gezondheid wordt de focus gelegd op veerkracht, eigen regie en het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. De vraag die centraal staat is: wat maakt ons leven betekenisvol, en hoe vergroten we ons vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan?
Wat versterkt ons gevoel van veiligheid en vertrouwen?

De therapeuten die werkzaam zijn in het Therapeuticum, ondersteunen bij uitstek bij deze levensvragen, ieder vanuit haar of zijn eigen invalshoek.

Het team van therapeuten heeft ondanks alle organisatorische veranderingen in de huisartsenpraktijk, onverminderd de zorg kunnen geven zoals u van ons gewend bent. Naast de vertrouwde gezichten van ons team zijn er een paar nieuwe therapeuten bijgekomen.
In alle ontwikkelingen en veranderingen van afgelopen jaren is het misschien niet meer helemaal helder welke therapeuten nu eigenlijk werkzaam zijn in het Therapeuticum.

Met veel plezier, stellen we ons voor:

Birgit Fonville: integratieve kinder- en jeugdtherapie / kunstzinnige therapie
Vanuit haar praktijk De Toverlantaarn werkt Birgit met kinderen en jeugd. Vanuit de eigen kracht ontdekt het kind met behulp van de therapeut hoe om te gaan met de eigen klacht. Beeldende therapie werkt inzichtgevend, concentratieverhogend, ontspannend en vitaliserend. De volwassenen rondom het kind worden intensief betrokken bij de mogelijkheden tot heling en verandering. Ondersteuning bij de opvoeding behoort tot de mogelijkheden.

Bram Rolloos: craniosacraal therapie
Bram is fysiotherapeut, en heeft zich verder toegelegd op craniosacraal therapie. Deze holistische behandelmethode werkt met subtiele bewegingen en zachte aanraking, waarbij voelbaar wordt waar storingen/spanningen zitten. Dit kan ondersteunend werken bij diverse fysieke en psychische klachten.

Carla Besteman: euritmietherapie
Euritmietherapie is een bewegingstherapie. Met de bewegingen, gebaseerd op het spraak en het muziek vermogen, kan de euritmietherapie de innerlijke beweging activeren en hiermee de wil tot een grote bijdrage aan het genezingsproces wekken. Met de bewegingen krijgt de patiënt middelen in handen zichzelf in zijn proces te helpen.
Bij tal van lichamelijke en psychische ziektes en aandoeningen, ook van chronische aard, kan euritmietherapie een zinvolle aanvulling op een behandeling zijn.

Liesbeth Haken: lichaamsgerichte psychotherapie & traumatherapie
Liesbeth biedt vanuit haar praktijk In goede aarde ondersteuning bij psychische klachten, zoals bijvoorbeeld depressieve of angstgevoelens, burn-out, of onbegrepen lichamelijke klachten.
Bij lichaamsgerichte psychotherapie gaat het om inzicht en bewustwording; en van daaruit, mogelijk, heling. De focus is steeds gericht op integratie van denken, voelen en lichaam. Ook ondersteunt zij bij traumaklachten, bijvoorbeeld met EMDR of Somatic Traumahealing (via het lichaam).

Mirjam van Kan: massagetherapie
Massage werkt helend en ondersteunend, wanneer psychische of/en lichamelijk belasting de belastbaarheid te boven gaat: Burn-out, rouwproces, herstel na ziekte, ter voorkoming van uitputting. Ook jongeren zijn welkom. Shiatsu, ritmische massage (Hauschka/Wegman), voetreflexologie, orgaanwrijvingen zitten in het pakket. Warm ingepakt narusten laat de behandeling dieper inwerken. Tevens lid van het netwerk : Massage bij kanker.

Niko Hartz: podotherapie
Voetflex podotherapie verbetert het bewegen van uw voet en enkel met manuele therapie.

Voor het snel en structureel laten verdwijnen van uw pijnklachten kijkt Niko naar het hele lichaam en zoekt hij naar de achterliggende oorzaken van de klacht. Hij past manuele therapie toe om deze blokkades op te lossen. Vaak treedt al snel een verbetering van de pijnklacht op. Aanvullende therapie in de vorm van zolen ondersteunt en versterkt dit effect.

Pauli van Engelen: uitwendige therapie en meditatie
Met de uitwendige therapieën wordt het zelfhelend vermogen gestimuleerd door bijvoorbeeld een plantaardige olie via de huid toe te dienen. 
Naast de uitwendige therapie organiseert Pauli een meditatie uur en regelmatig meditatieweekenden, dit biedt een mogelijkheid tot zelfonderzoek.

Susan Goslinga: kunstzinnige therapie

 • Kunstzinnige Therapie Beeldend:

Kunstzinnige therapie is een behandelmethode voor mensen met lichamelijke en/of psychische klachten. Middels het inzetten van diverse kunstvormen zoals schilderen, tekenen, boetseren  wordt een veranderingsproces in gang gezet; het is een ervaringsgerichte therapie. Naast het  kunstzinnig werken is ook ruimte voor gesprek. (vergoeding via de aanvullende verzekering)

 • Coaching en gesprekstherapie:

Hierbij wordt middels gesprek samen gezocht naar oorzaken en oplossingen van problemen. Er wordt vooral geluisterd en een veilige ruimte geboden. Afhankelijk van de vraag hebben de gesprekken een praktisch ondersteunende functie of een meer therapeutische insteek. (vergoeding soms via de aanvullende verzekering)

 • Antares Werkplaats:

Susan verzorgt ook de begeleiding bij Antares, waar psychosociale zorg wordt geboden in de  vorm van groepsgerichte ondersteuning / zinvolle dagbesteding. Er wordt beeldend gewerkt in het atelier waar maximaal zeven deelnemers werken in een groep aan hun eigen ontwikkeling. Het doel is dat de deelnemers zelf weer beter richting aan hun leven kunnen geven. (vergoeding via de gemeente, na indicatie: WMO middels ZIN of PGB)


U bent welkom!


Het kan zijn dat de huisarts u doorverwijst naar één van de therapeuten. U heeft echter geen verwijzing nodig, en kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de therapeut.
U kunt meer informatie over ons vinden, op de website www.therapeuticumlemminkainen.nl


Drie nieuwe brochures

Er zijn drie nieuwe brochures in de serie "Gezichtspunten" uitgekomen.

 • Autisme vraagt meer bewustzijn bij het communiceren, daar kunnen we van leren

Mensen die in hun omgeving met autisme te maken hebben, weten dat het communiceren vaak heel moeizaam is. Hans Lemmens is erg bij dit probleem betrokken geraakt. In deze brochure neemt hij ons mee naar diverse kinderen met autisme waarmee hij heeft gewerkt. Door zich goed in te leven in de kinderen en in hun situatie is hij erin geslaagd om oplossingen te vinden waar dat soms onmogelijk leek.

Achteraf kunnen we vaststellen dat uiteindelijk veel mensen iets autistisch hebben en dat de door hem gevonden en gevolgde aanpak positief bij kan dragen aan de manier waarop wij met elkaar communiceren, nu en in de toekomst. Het communiceren met elkaar gaat dan niet meer vanzelf maar vraagt steeds meer bewustzijn en inspanning.

 • Oogafwijkingen, wat kun je er zelf aan doen?

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met slechtziendheid. De een heeft problemen met ver zien de ander met dichtbij. We zijn gewend om in zo’n situatie naar een opticien te gaan en ons een bril te laten aanmeten. Toch is dat niet altijd noodzakelijk.

In deze brochure gaat Johan Hoet in op de achtergronden van kijken en zien en wat daarbij komt kijken aan persoonlijke inzet en aan gebruik van spieren. Meer inzicht in kijken en zien geeft ook handvatten voor oefeningen die mogelijk zijn om problemen te verminderen of zelfs te overwinnen. Een inkijkje in een wereld van mogelijkheden.

Johan Hoet (1949) heeft zijn leven lang gewerkt als optieker-optometrist in zijn eigen praktijk in Wilrijk (bij Antwerpen). Ook heeft hij zes jaar les gegeven aan de opleiding voor optometristen in Brussel. Vanaf het begin kon hij zich niet neerleggen bij de bestaande opvatting om zien-afwijkingen enkel met een bril of contactlenzen te compenseren. Hij ging op zoek naar het hoe en waarom en ging daarom verder studeren in Londen. Na zijn pensionering heeft hij eindelijk tijd gevonden om deze brochure te schrijven. Bij de ideeënvorming heeft ook de antroposofie een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft in de tekst steeds geprobeerd om de vakterminologie zo te hanteren dat dit voor iedereen begrijpelijk is.

 • Aanvullende behandeling met Viscum of Maretak

Bij een ernstige ziekte, zoals kanker, ben je erg afhankelijk van de informatie die je krijgt over de gewone en aanvullende, natuurlijke behandelingen die worden aangeraden. Het valt het niet mee om daarbij een eigen richting vast te houden of in te brengen.

Antroposofisch huisarts Casper Post Uiterweer heeft een brochure geschreven over behandeling met Viscum of Maretak.

De brochure is bedoeld om patiënten, hun naasten en hun behandelaars te informeren over de mogelijkheid van de behandeling met Viscum of Maretak, naast alle andere behandelingen die worden aangeraden. Deze behandeling, die voortkomt uit de antroposofische geneeskunst, zal de gezondmakende krachten in het lichaam ondersteunen en kan samen met andere noodzakelijke behandelingen toegepast worden.

Bestellingen voor alle brochures kunt u doen via www.gezichtpunten.nl


Met hartelijke groeten,


Heidi Duncan, Nelly Hazen en Hans Vermaat
Bestuur Vereniging Patiëntenkring Groningen