menu

TOP-regeling (v/h Solidariteitsfonds) 

Informatie

Van Solidariteitsfonds naar TOP regeling.

Therapieën Ondersteuning Patiëntenkring.

Maart 2020.

Van de ledenbijdrage wordt het gebruik van antroposofische therapie en/of antroposofische medicijnen niet alleen inhoudelijk maar ook financieel ondersteund.

Financiën mogen geen belemmering vormen voor een antroposofische behandeling voor onze leden.

In het verleden konden leden een beroep doen op het Solidariteitsfonds, we hebben gekozen voor een naamwijziging naar aanleiding van de ledenvergadering op 24 april 2019.

Vanaf 2020 hebben we de voorwaarden gewijzigd waarbij de voorwaarde dat men aanvullend verzekerd diende te zijn is komen te vervallen.

Vooralsnog wordt jaarlijks in de begroting 10 % van de ledenbijdrage voor deze ondersteuning opgenomen. Aan het eind van het jaar komt het niet gebruikte deel weer te vervallen.

Deze begrotingspost valt binnen de 70 % van de ledenbijdrage die begroot wordt voor de inhoudelijke en financiële ondersteuning van de antroposofische gezondheidszorg door huisartsen en therapeuten.

Onderstaande regeling is ingesteld door de Vereniging Patiëntenkring Groningen.

Het doel is om een tegemoetkoming in therapiekosten te geven aan patiënten van het Therapeuticum Lemminkaïnen, die een voorgeschreven antroposofische therapie of medicijnen zelf niet geheel kunnen betalen en evenmin een beroep kunnen doen op een zorgverzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, dient u aan drie voorwaarden te voldoen:

  1. u bent in ieder geval minimaal één jaar lid van de Patiëntenkring Groningen
  2. u kunt de therapiekosten en/of medicijnkosten niet (geheel) vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar
  3. de therapie wordt ondersteund door de eigen huisarts

De patiënt dient zelf een aanvraag in bij het bestuur van de Patiëntenkring en niet de therapeut.

Procedure

1. Arts en patiënt overleggen welke therapie gewenst of noodzakelijk is.

2. Therapeut en patiënt bepalen de duur en intensiteit van de therapie.

3. Patiënt beoordeelt of hij/zij de financiële lasten van de therapie kan dragen met de vergoeding van zijn/haar ziektekostenverzekering. Zo nodig informeert hij/zij bij eventuele gemeentelijke voorzieningen of andere bronnen in hoeverre deze kunnen bijdragen.

4. Indien dit niet toereikend is kunt u éénmalig een beroep doen op de TOP regeling van de Patiëntenkring.

5. U kunt dan liefst mailen, anders bellen of schrijven met de secretaris van de patiëntenkring.

6. In samenspraak wordt bepaald hoeveel u redelijkerwijs aan uw therapie kunt bijdragen.

7. Indien u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de therapie kosten, wordt deze door de penningmeester van het bestuur, rechtstreeks aan de Therapeut (die aangesloten is bij het samenwerkingsverband van het Therapeuticum) overgemaakt.

Bestuur Patiëntenkring

Doety de Boer, Heidi Duncan en Hans Vermaat

Het bestuur van de Patiëntenkring is gebonden aan de wet op de bescherming van de privacy.

Contactpersoon: Heidi Duncan

Postadres t.a.v. Patiëntenkring Groningen Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen

Mailadres: