menu

Nieuwsbrief nr 37

Mailing van Patiëntenkring Lemminkaïnen
Verzonden op 13 februari 2020

NIEUWSBRIEF PATIËNTENKRING LEMMINKÄINEN
NUMMER 37, FEBRUARI 2020


VOORAANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op dinsdag 10 maart a.s. is er weer een Algemene Ledenvergadering van 20:00 tot 22:00 in het Therapeuticum. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Uitwisseling van vragen en ideeën over het reilen en zeilen van de Patiëntenkring en het Therapeuticum Lemminkaïnen.
 • Het begroting voor het jaar 2018/2019.
 • Algemeen discussie over de besteding van de ledenbijdrage.
 • Gabe Bosma van de stichting (STAGG) geeft een rondleiding van de gebouw (met uitleg over de verbouwing).

Binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd. We kijken ernaar uit jullie te zien op dinsdag, 10 maart.

Bestuur Patientenkring Lemminkaïnen


BERICHT VAN DE STICHTING TER BEVORDERING VAN DE ANTROPOSOFISCHE GENEESKUNST IN GRONINGEN

ONS DOEL

De stichting heeft als doelstelling antroposofische geneeskunst mogelijk maken door een ruimte/ gebouw te exploiteren waarin antroposofische zorgverleners hun praktijk kunnen uitoefenen.

De Huisartsenmaatschap Therapeuticum Lemminkäinen is overgenomen door B.V. Havenzicht. Wij, het bestuur van de stichting, hebben gemeend te blijven verhuren om de antroposofisch geneeskunst blijvend mogelijk te maken. Niet verhuren zou betekend hebben geen Therapeuticum Lemminkäinen meer.

Onze doelstelling impliceert ook dat wij de ruimtes tegen billijke prijzen willen verhuren aan artsen en therapeuten.

We realiseren ons dat in juli vorig jaar een verandering ingezet is waardoor het Therapeuticum niet meer is wat het was. Vormen zijn vergankelijk. Inhoud is veranderlijk, de kunst is dit zo te ontwikkelen dat het dienend is voor de gemeenschap. Het is nu belangrijk om vooruit te kijken hoe we in deze nieuwe situatie de antroposofische geneeskunst inhoud willen en kunnen geven.

DE VERBOUWING

Waar wij blij over zijn is dat de verbouwing eindelijk helemaal voltooid is – op enkele kleinigheden na die nog gerepareerd worden - dan is het voor elkaar! 

Het heeft een lange tijd geduurd. Eerder, in de zomer, hebben we gevraagd om geduld te hebben. Nou, dat geduld is wel erg op de proef gesteld. Toch zijn wij verheugd over de bouw.

Waarom heeft de Stichting gekozen voor deze bouw, op deze wijze? We bevinden ons in de situatie dat we nieuwe huurders hebben, dat de oude huisartsenpraktijk opgehouden is te bestaan, dat wij een keuze gemaakt om ruimer te bouwen. Gelukkig vragen ook de huidige bouwvoorschriften ruimere deuren. Het was eigenlijk al langer van belang om te gaan bouwen.

We wilden duurzaam bouwen. Dat hebben we gedaan door voor de speciale Beal Mortex vloer te kiezen. Dat is een vloer die heel hard is maar van natuursteen. 

We wilden modern bouwen, maar voor het gebruik op lange termijn. We hebben met architect Willy Reijrink gezocht naar tijdloosheid. Duurzaam, sober, wel warm!

De houten balie, waar assistentes van twee verschillende praktijken werken, de huisartsenpraktijk Lemminkäinen en de praktijk StudentArts.

 DE WACHTKAMER

De wachtkamer, daar hebt u mee te maken, willen we inrichten op een wijze die recht doet aan de situatie van twee verschillende huisartsenpraktijken en diverse therapeuten, werkzaam in één pand. 
Op dit moment hebben wij nog niet besloten een lift aan te brengen. Behalve dat dit een zeer prijzige zaak is, zal dat qua uitvoering veel voeten in de aarde hebben en zeer ingrijpend zijn. 

In overleg met de beide huisartsenpraktijken hebben we gekozen om een artsenkamer op de begane grond te gebruiken voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of slecht ter been zijn. U kunt vooraf, als u een afspraak maakt met de assistente, aangeven dat u slecht ter been bent of niet in staat bent trap te lopen. De assistente kan daar rekening mee houden en de ruimte beneden reserveren.

DE TOEGANG

Een nieuwe toegang maken, dat is nog niet gebeurd. We hopen dat dit ons, lopend jaar nog lukt, maar ook zo'n nieuwe toegang heeft heel wat voeten in de aarde. De rooilijn ligt aan de wegzijde en dat vraagt zo het een en ander van de gemeente Groningen.
Onze architect is in gesprek met de gemeente. Over het vervolg zullen we u zeker informeren.

DE FINANCIERING

De verbouwing is gefinancierd met een lening bij de Triodos Bank.

Maar onze reserve is nu wel op. Voor andere grote uitgaven, met name de nieuwe toegang, moeten we eerst sparen. U kunt ons daar bij helpen.

Het is geen Crowd funding. Het is een speciale regeling om geld aan ons als Stichting te lenen, tegen een gering rentepercentage, buiten de bank om. Mocht u hieraan mee willen doen, laat ons dat weten. Dat kan via e-mail aan: stichting.ag.groningen@gmail.com.

Met hartelijke groet,

Gert Hendriks (voorzitter), Cilia Fleuren (secretaris), Femke Schouten en Gabe Bosma(penningmeester).

Bericht van de Stichting ter bevordering van de Antroposofische Geneeskunst in Groningen.

 


BASISCURSUS ANTROPOSOFIE

Met heel veel plezier, bewondering en ontroering heb ik de basiscursus Antroposofie van de NVAA (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen) gevolgd en afgerond. 

De basiscursus is een voorwaarde om te mogen starten met de opleiding tot antroposofisch arts. Het is een multidisciplinair jaar en in de groep zaten naast artsen fysiotherapeuten, psychologen en verpleegkundigen; de meesten werkzaam bij therapeutica in den lande.

Elke maand waren er twee dagen onderwijs, waarna elke keer een portfolio werd geschreven om de stof te verwerken.

De cursusdag begon met een uur waarnemingsoefeningen. Een oefening in de fenomenologie en een opening naar de natuur. Daarna volgde een inleiding. Sprekers met bekende namen in de antroposofische wereld lieten hun licht schijnen op uiteenlopende onderwerpen.

Na de lunch was er een beroepspecifiek uur gevolgd door het ervaren van antroposofische therapieën. De dag werd besloten met een scholingswegoefening.

De onderwerpen waren zeer divers, van fysiek lichaam naar hemellichaam, naar de sterren en terug. Ik geef een korte samenvatting.

We begonnen met de geschiedenis van de geneeskunde en een filosofische plaatsbepaling, om verder te gaan met de embryologie en de polariteiten. Daarop volgde het drieledige mensbeeld, en het vierledige mensbeeld met daarbij de hechting. Ook de twaalf zintuigen kwamen aan bod. We bespraken de visie op ziekte en gezondheid, denken, voelen en willen in balans.

Waar komen we vandaan en wat is onze lotsbestemming? Net als ons leven zich in fases van zeven jaar ontwikkelt, ontwikkelt ook de wereld zich in fases. We kregen een inkijk in de biografie, incarnatie en reïncarnatie. Een troostende gedachte dat we vanuit een hemels lichaam ons op aarde mogen manifesteren en ontwikkelen, de maanknopen waarbij we weer even dicht bij deze bestemming staan.

Naast al deze verdiepingen, bevatte het einde van de klapper lezingen van Steiner en een uitgebreide boekenlijst, waarvan ik nu enkele boeken in de kast heb staan.

Wat een prachtige geneeskunst; zacht, warm, omhullend, doordacht, en ondersteunend.

Dan nu op naar de arts-opleiding!

Hartelije groeten,

Maria Strating


KORT VERSLAG LEZING Vaccinaties: hoe meer hoe beter?

Op dinsdag 3 december 2019, door Rigobert van Zijl.

Aangezien er niemand een verslag heeft gemaakt van de lezing een korte impressie.

De avond werd druk bezocht door een divers publiek.

Een onderwerp wat leeft in de maatschappij door de discussie over verplichte vaccinatie bij kinderen om toegelaten te worden in crèches en de recente mazelenuitbraak op een van de Indonesische eilanden. Ook de discussie over de jaarlijkse uitnodiging, voor een bepaalde categorie patiënten, vanuit het Therapeuticum om gebruik te maken van griepprik.

Rigobert nodigde de aanwezigen uit om de voors en tegens te benoemen van vaccineren

Voors:

 • Gezondheidswinst (minder heftig ziek worden)
 • Bescherming tegen ernstige infectieziekten
 • Kindersterfte die omlaag gaat
 • Economische voordelen ivm lage ziektekosten en vervanging bij ziekte
 • Bescherming tegen ‘vreemde’ buitenlandse ziekten
 • Creëren van een veilige gecontroleerde omgeving
 • Kudde immuniteit
 • ‘Ont’schuldigen van ons geweten

Tegens:

 • Heftige allergische reacties op vaccinaties
 • Maatschappelijke druk
 • Weinig onderzoek, hoe veilig is het
 • Voeden van de angst
 • Geen openheid over toevoegingen van de vaccinatie stof
 • Houdt het ontwikkeling tegen door bepaalde ziekte niet door te maken
 • Waar is het einde
 • Geen doorsneemens en geen mogelijkheid voor maatwerk
 • Overnemen van eigen verantwoordelijkheid
 • Vals gebruik van grafieken
 • Verzwakt het immuunsysteem
 • Eenzijdige voorlichting

Voors en tegens nodigen uit tot discussie, waar of niet waar. Rigobert gaf aan dat de avond daar niet over zou gaan.

Wat verder aan de orde kwam

 • Ontstaansgeschiedenis vaccinatie en hoe zich dat heeft uitgebreid
 • Waarom een griepprik
 • Kinkhoest vaccinatie bij een zwangere om te voorkomen dat zuigelingen dit krijgen

3 grootheden die leidend kunnen zijn in wel niet vaccineren

 •   WHO (World health organisation)
 •   Religieuze overwegingen
 •   Antroposofie.

Terugkijkend een belangrijke lezing om ervaringen van anderen te horen in hun gemaakte of nog te maken keuzes. Een avond niet van de antwoorden maar het zoeken naar bewustwording van de keuzemogelijkheden onder leiding van de deskundigheid/ervaring van Rigobert van Zijl - jarenlang arts van het antroposofisch zuigelingenbureau en voormalig huisarts Lemminkäinen.

Hartelijke groeten,

Nelly Hazen


HERINNERING JAARLIJKSE FINANCIELE BIJDRAGE

Veel leden hebben hun financiële bijdrage voor 2019 en 2020 al betaald. Hartelijk dank daarvoor! Van een klein aantal leden is er helaas nog geen bijdrage binnengekomen. Kunt u controleren of u uw jaarlijkse contributie al (deels) heeft betaald en dat alsnog doen, als u dat nog niet gedaan heeft?

U bepaalt uiteraard zelf wat u wilt betalen, maar hieronder zijn nogmaals de richtlijnen voor de jaarlijkse contributie.

Richtbedragen

 • Lager inkomen: voor één persoon €32, voor meerdere personen €47 per jaar.
 • Midden inkomen: voor één persoon €63, voor meerdere personen €94 per jaar.
 • Hoger inkomen: voor één persoon €125, voor meerdere personen €175 per jaar.

Rekeningnummer: NL60 TRIO 0391 0687 17 t.n.v. Patiëntenkring Groningen


Met hartelijke groeten,

Heidi Duncan, Nelly Hazen en Hans Vermaat
Bestuur Patiëntenkring Lemminkäinen